MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

Procedura przyjmowania

Procedura przyjmowania zwierząt – Do Schroniska zostaje przyjęte każde zwierzę z terenu Miasta Żary wyłapane w sposób określony w 3-cim rozdziale Uchwały nr XVI/19/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2012 r. Odławianie zwierząt ma charakter okresowy i może być przeprowadzone raz w roku, decyzje o konieczności przeprowadzenia odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Żar podejmuje Burmistrz Miasta Żary, zwierzęta mogą być odławiane również doraźnie w sytuacji zagrożenia zdrowia ludzi lub życia zwierzęcia – w tym przypadku interwencję podejmuje Policja, Straż Miejska lub Schronisko. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko. Przed odłowieniem doraźnym zwierzęcia podejmuje się niezbędne kroki w celu ustalenia właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzę dotąd pozostawało. Schronisko przyjmuje zwierzęta w godzinach 6:00-22:00. Odłowione zwierzęta zostają niezwłocznie przewiezione do Schroniska i zostają tam do czasu znalezienia nowego opiekuna lub do końca ich życia. Właściciele zagubionych zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności oraz opłacenia kosztów pobytu w schronisku, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Właściciel lub opiekun ponosi koszty związane z odłowieniem i transportem swojego zwierzęcia.